El sitio web www.vuestroslibros.com utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información que ayuda a optimizar su visita a sus páginas web.
No se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. Usted puede permitir su uso o rechazarlo; también puede cambiar su configuración siempre que lo desee.
Encontrará mas información en nuestra política de Cookies.

ACEPTAR Leer más

 
Manual de Fonaments del Dret Administratiu i de la Gestió Pública. Textos legals, materials per practicar, dades empíriques | 9788411697118 | Portada

MANUAL DE FONAMENTS DEL DRET ADMINISTRATIU I DE LA GESTIó PúBLICA. TEXTOS LEGALS, MATERIALS PER PRACTICAR, DADES EMPíRIQUES

Juli Ponce Solé

Precio: 59.90€

Oferta: 56.91€ (-5%)

Añadir a la cesta

Datos técnicos

  • Edición
  • ISBN 9788411697118
  • Año Edición 2023
  • Páginas 756
  • Encuadernación Tapa Blanda
  • Idioma Catalán
 

Sinopsis

Índex
Pròleg a la segona edició 17
Pròleg a la tercera edició 19
Introducció 21
Abreviatures utilitzades 31
1. Els fonaments i les bases constitucionals del Dret administratiu
1.1 Els fonaments del dret administratiu 33
1.1.1 El dret administratiu com a ordenament jurídic i com a ciència jurídica. Dret administratiu i ciències socials 33
1.1.2 Tipus d’activitat administrativa. La inactivitat administrativa com un supòsit de mala administració 38
1.1.3 El dret de les administracions públiques: dret administratiu, dret públic i dret privat. Criteris de definició de l’Administració pública 43
1.1.4 La formació i l’evolució històrica del dret administratiu 48
1.1.5 L’evolució del Dret administratiu i de la gestió pública en les darreres dècades 65
1.1.6 Dret administratiu, globalització i Dret europeu 82
1.2 Les bases constitucionals del dret administratiu; la posició jurídica i institucional de l’Administració pública 86
1.2.1 L’estat de social, democràtic de dret i autonòmic. Els drets socials com autèntics drets subjectius exigibles. Vies de legitimació democràtica de les Administracions Públiques i govern obert. Estat de Dret i Estat amb dret 86
a) Estat Social i Dret administratiu 87
b) L’Estat Democràtic i Dret administratiu 99
b.1 Democràcia representativa i AP 99
b.1.1 Principi de legalitat, normes i AP 99
b.1.2 La direcció de les AAPP pels governs 100
b.2 Democràcia directa, democràcia participativa i Dret administratiu 100
b.2.1 Transparència i Dret administratiu 101
b.2.2 Govern obert, bon govern, bona administració i prevenció de la corrupció 102
c) L’Estat de Dret 103
c.1 Les conseqüències més importants de la clàusula d’Estat de Dret pel Dret administratiu 104
c.1.1 El principi de legalitat i les AAPP 104
c.1.2 Principi de tutela efectiva dels drets dels ciutadans i de les ciutadanes 104
c.1.3 Principi de garantia patrimonial 105
c.2 Quin Dret per les AAPP d’acord amb la CE? 105
c.2.1 Existeix una reserva constitucional de Dret administratiu que imposi límits, fins i tot al legislador, en l’elecció de quin Dret facin servir les AAPP? 105
c.2.2 Existeix una reserva constitucional per als òrgans judicials contenciós-administratius respecte del control de l’activitat administrativa? 107
d) L’Estat descentralitzat 108
1.2.2 La posició jurídica de les administracions públiques: legalitat; servei objectiu als interessos generals; autotutela; procediment; transparència; control de l’actuació administrativa, responsabilitat i garantia patrimonial 109
1.2.3 Els drets i deures dels ciutadans i de les ciutadanes en les seves relacions amb les administracions 114
a) La relació jurídica administrativa. Drets i deures dels ciutadans i de les ciutadanes. La posició dels drets fonamentals i la seva rellevància en el dret administratiu 114
a.1 Dret subjectius 117
a.2 Obligació jurídica 119
a.3 Deures dels ciutadans i de les ciutadanes 119
a.4 Interessos legítims 120
a.5 Quins tipus d’interessos legítims existeixen? 121
b) L’estatut d’interessat/interessada 121
c) En especial: el dret d’accés a la informació pública i el dret a una bona administració 125
c.1 El dret d’accés a la informació pública 125
c.2 El dret a una bona administració i el bon govern: la lluita jurídica contra la corrupció i la mala administració 127
1.2.4 Principi de legalitat i potestats administratives 138
a) Vinculació a la llei i al Dret. Definició, implicacions 138
b) Potestats administratives: atribució; potestats reglades i discrecionals. Tipus de marge d’apreciació; elements i abast del seu control 139
b.1 Atorgament d’una potestat administrativa reglada 139
b.2 Atorgament d’una potestat administrativa discrecional 140
b.2.1 Què és la discrecionalitat? 141
b.2.2 Què no és la discrecionalitat: ni llibertat de l’administració pública ni indiferència jurídica respecte al seu exercici. Contra la mala administració i la corrupció 142
b.2.3 Com hauria de ser l’exercici de la discrecionalitat? La discrecionalitat no és arbitrarietat i ha de ser bona administració 143
b.3 Els conceptes jurídics indeterminats sense marge de valoració i amb marge de valoració 144
b.4 El correcte exercici de la discrecionalitat i el seu control jurídic 149
b.5 Proposta de llista de verificació de la correcció jurídica de l’exercici de la discrecionalitat 151
b.6 En particular: possibilitats i límits de la jurisdicció contenciosa administrativa (remissió) 152
1.3 Per practicar i aprendre més 153
2. Les fonts del Dret administratiu
2.1 El sistema de fonts. Algunes dades empíriques 185
2.1.1 El sistema de fonts. Atenció especial a la potestat reglamentària i als principis de bona regulació 193
2.1.2 Les disposicions de caràcter general i els reglaments: noció; fonament; tipus; procediment d’elaboració; límits i controls 197
a) Noció 197
b) Fonament 200
c) Tipus 201
c.1 Tipus de reglaments en funció de la seva relació amb la llei 201
c.1.1 Reglaments independents (anomenats utilitzant l’expressió llatina prater legem, és a dir, fora de la llei) 202
c.1.2 Reglaments executius (anomenats secundum legem, és a dir, d’acord amb la llei) 203
c.1.3 Reglaments de necessitat (anomenats contra legem, és a dir, en contra de la llei) 203
c.1.4 Reglaments locals 205
c.2 Tipus de reglaments en funció de qui els dicta 209
c.3 Tipus de reglaments en funció del destinatari 210
d) Procediment d’elaboració de reglaments 210
e) Límits 219
f) Controls 221
f.1 El control per la mateixa administració 221
f.1.1 Derogació 221
f.1.2 Revisió d’ofici 221
f.1.3 Recurs administratiu contra acte fundat únicament en un reglament 221
f.2 El control pels tribunals de justícia 222
f.2.1 La jurisdicció contenciosa administrativa. Declaració d’il·legalitat 222
f.2.2 La resta de jurisdiccions. Inaplicació 225
2.1.3 La distinció entre acte administratiu i disposició de caràcter general; noció i abast de les instruccions 225
2.1.4 Altres fonts del dret administratiu: referència especial als principis generals del dret i al dret europeu. La funció del precedent administratiu 235
2.2 Per practicar i aprendre més 241
3. L’organització administrativa i els empleats públics
3.1 L’organització administrativa. Algunes dades empíriques 257
3.1.1 Principis constitucionals i europeus de l’organització administrativa 260
3.1.2 Elements bàsics de l’organització administrativa. La distinció entre persona jurídica i òrgan administratiu. Òrgans actius i consultius; òrgans centrals i perifèrics; òrgans unipersonals i col·legiats. Òrgans de direcció política; òrgans directius i unitats de gestió administrativa. Les relacions interadministratives i les relacions interorgàniques 264
3.1.3 Pluralitat i tipologia d’administracions públiques i altres ens del sector públic: administracions territorials; ens instrumentals; administracions corporatives; autoritats administratives independents 272
3.1.4 Reflexions finals 330
3.2 La funció pública 332
3.2.1 Algunes dades empíriques. Principis constitucionals i europeus de la funció pública 332
a) Introducció. La funció pública. Paraules i significats 332
b) Algunes dades empíriques 335
c) El factor humà…i la intel·ligència artificial 337
d) Principis constitucionals i europeus de la funció pública 340
d.1 La situació abans de la CE de 1978: una mica d’història 340
d.2 La Constitució de 1978, els principis constitucionals i els Estatuts d’Autonomia. El dret a una bona administració i la funció pública 343
d.3 La situació després de la CE de 1978: principis europeus de la funció pública 345
3.2.2 Concepte i àmbit de la funció pública; noció i classes d’empleats públics i d’empleades públiques 346
a) Funcionaris de carrera 348
b) Funcionaris interins 350
c) Personal laboral 352
d) Personal eventual 352
e) Personal directiu 353
3.2.3 Estructura i ordenació del personal al servei de l’Administració 353
3.2.4 L’accés a la funció pública 355
3.2.5 Els drets, l’ètica administrativa i els deures dels empleats públics i de les empleades públiques 361
3.2.6 Les situacions dels funcionaris i de les funcionàries 370
3.2.7 La responsabilitat dels funcionaris i de les funcionàries 370
3.2.8 La pèrdua de la condició de funcionari i de funcionària 371
3.2.9 Final: l’envelliment de la funció pública, la crisi econòmica i el futur de la intel·ligència artificial 371
3.3 Per practicar i aprendre més 373
4. L’actuació formalitzada de l’Administració
4.1 El procediment administratiu 419
4.1.1 Concepte, rellevància, funcions i classes de procediment administratiu. Algunes dades empíriques 419
4.1.2 La regulació del procediment administratiu 426
4.1.3 La regulació del procediment administratiu després de la CE 427
a) La relació entre llei i reglament i la distribució de competències entre Estat i comunitats autònomes 427
b) Els principis generals i les seves funcions 428
b.1 Principi d’oficialitat o obligació de deguda diligència i deguda cura 430
b.2 Principi contradictori 431
b.3 Principi antiformalista o in dubio pro actione 431
b.4 Principi de gratuïtat 432
b.5 Principi d’economia processal 432
b.6 Imparcialitat 433
b.7 Transparència 434
b.8 Participació 434
b.9 Bona fe 434
b.10 Confiança legítima 435
4.1.4 Elements del procediment administratiu: subjectes; fases i tràmits; el temps en el procediment administratiu i l’obligació de resoldre i de notificar 436
a) Subjectes 436
a.1 L’administració que actua 437
a.2 Les persones privades que s’hi relacionen 438
b) Fases i tràmits 439
b.1 Fase d’iniciació 440
b.1.1 Inici d’ofici (arts. 58 i ss.) 440
b.1.2 Inici a sol·licitud de persona interessada 443
b.2 Fase d’instrucció (arts. 75 a 83) 449
b.2.1 Al·legacions i informació pública (art. 76 i art. 83) 449
b.2.2 Prova (arts. 77 i 78 LPAC) 451
b.2.3 Informes (arts. 79 i 80 LPAC) 452
b.2.4 Audiència (art. 82) 454
b.3 Terminació (arts. 84 i ss.) 456
b.3.1 Resolució (art. 88) 456
b.3.2 Terminació convencional (art. 86 LPAC) 458
b.3.3 Desistiment i renúncia (art. 93) 460
b.3.4 Caducitat (arts. 25 i 95) 460
b.3.5 Impossibilitat material de continuar el procediment (art. 21, art. 84.2) 461
b.3.6 Silenci administratiu (remissió) 461
c) El temps en el procediment administratiu i obligació de resoldre i notificar 462
c.1 El temps en el procediment administratiu 462
c.1.1 En procediments administratius no electrònics 464
c.1.2 Procediments electrònics 467
c.2 Obligació de resoldre i notificar: el silenci administratiu 469
c.2.1 Quin és el termini que tenen les AAPP per resoldre i notificar la resolució que posi fi als procediments? 469
c.2.2 Què passa si s’incompleix el termini per resoldre i notificar la resolució per part de l’AP? 472
4.2 L’acte administratiu 481
4.2.1 Concepte i elements dels actes administratius: consideració especial de la motivació 481
4.2.2 Validesa i eficàcia dels actes administratius. Distinció 520
4.2.3 La validesa i la legalitat de l’acte administratiu: presumpció; causes d’invalidesa; tipologia de situacions, conseqüències i remeis 524
a) Les irregularitats no invalidants 526
b) Anul·labilitat 527
c) Nul·litat de ple Dret 528
4.2.4 L’eficàcia de l’acte administratiu. Requisits i conseqüències 532
a) Notificació 535
a.1 Quins actes cal notificar? 537
a.2 A qui s’ha de notificar? 537
a.3 Quin ha de ser el contingut de la notificació? 537
a.4 Què succeeix si no és notifica l’acte, si es notifica per l’AP tard o si la notificació és defectuosa? 537
a.5 Com ha de practicar-se la notificació? Notificacions electròniques i en paper 538
a.6 Que passa si no es pot practicar la notificació? 542
b) Publicació 542
4.2.5 L’extinció i l’execució de l’acte administratiu 547
a) Quins requisits han d’existir perquè l’AP pugui exercir aquest privilegi? 549
b) Com ho ha de fer l’AP? 550
c) De quins mitjans disposa per executar forçosament els seus actes? 550
4.3 Per practicar i aprendre més 555
5. Els controls jurídics de l’actuació administrativa
5.1 Controls interns 566
5.1.1 Panorama general dels diferents tipus de controls en via administrativa. Nocions i distincions fonamentals. La revisió i la revocació d’actes; els recursos administratius; altres mecanismes de resolució de conflictes i de control 566
5.1.2 Els recursos administratius: concepte, elements, classes, procediment 568
a) Autoritat que resol el recurs 569
b) Recurrent 570
c) Actes recurribles 571
d) Requisits de l’escrit d’interposició del recurs 572
e) Principis i regles del procediment administratiu de recurs 574
f) La suspensió dels efectes de l’acte impugnat 575
g) Classes de recursos 577
g.1 Recursos administratius ordinaris 577
g.2 El recurs d’alçada (arts. 121 i 122 LPAC) 578
g.2.1 Tipus d’acte administratiu que es pot recórrer amb aquest recurs 578
g.2.2 Davant de qui i en quin termini es presenta el recurs i qui resol 578
g.2.3 Termini per resoldre i notificar la resolució 578
g.2.4 Efectes del silenci 579
g.2.5 Impossibilitat de doble recurs d’alçada ni de recurs de reposició posterior 579
g.2.6 Obligatorietat del recurs 579
g.3 El recurs (potestatiu) de reposició (arts. 123 i 124 LPAC) 581
g.3.1 Tipus d’acte administratiu que es pot recórrer amb aquest recurs 581
g.3.2 Davant de qui i en quin termini es presenta el recurs i qui el resol 583
g.3.3 Termini per resoldre i notificar la resolució 583
g.3.4 Efectes del silenci 583
g.3.5 Impossibilitat de doble recurs de reposició ni de recurs posterior d’alçada 583
g.3.6 És un recurs potestatiu 583
g.4 Recurs extraordinari de revisió (arts. 125 i 126 LPAC) 585
g.4.1 Tipus d’acte administratiu que es pot recórrer amb aquest recurs 585
g.4.2 Davant de qui i en quin termini es presenta el recurs i qui resol el recurs és resolt pel mateix òrgan que va dictar l’acte 586
g.4.3 Termini per resoldre i notificar la resolució 587
g.4.4 Efectes del silenci 587
g.4.5 Impossibilitat de doble recurs extraordinari de revisió 587
g.5 Recursos administratius especials 590
g.5.1 Reclamacions economicoadministratives 590
g.5.2 Altres (recurs especial en matèria de contractació pública, etc.) 591
5.1.3 La revisió i la revocació d’actes: supòsits, tipologia de situacions, procediment 595
a) Revisió d’ofici 598
b) Declaració de lesivitat 601
c) Revocació 602
c.1 Revocació d’actes desfavorables o de gravamen per motius d’oportunitat 603
c.2 Revocació d’actes desfavorables per motius de legalitat 605
c.3 Principi d’irrevocabilitat dels actes favorables o declaratius de drets per motius d’oportunitat 607
c.4 Excepcions als principi d’irrevocabilitat d’actes favorables o declaratius de drets per motius d’oportunitat 607
d) Rectificació d’errors 608
5.2 Per practicar i aprendre més 609
5.3 El control de la jurisdicció contenciosa administrativa 611
5.3.1 Àmbit, extensió i límits de la jurisdicció contenciosa administrativa 611
a) Introducció 611
b) Dades empíriques i realitat del contenciós administratiu 616
c) Àmbit i extensió de la jurisdicció contenciós administrativa. Els seus límits i l’abús de jurisdicció 619
5.3.2 Implicacions fonamentals del dret a la tutela judicial efectiva i de la configuració constitucional del control judicial de l’activitat administrativa. L’efectivitat en la tutela cautelar i en l’execució de les decisions jurisdiccionals 624
5.3.3 La planta jurisdiccional i les competències dels jutges i jutgesses i dels tribunals: criteris generals 627
5.3.4 El procés contenciós administratiu, elements fonamentals: les parts, l’objecte, el procediment, la terminació i els recursos. Referència als procediments especials, en particular el de protecció de drets fonamentals 635
a) Qüestions comunes als procediments del contenciós-administratiu 636
a.1 capacitat processal, legitimació, representació i defensa. Objecte del recurs 636
a.2 L’objecte del recurs 641
a.2.1 Recurs contra actes administratius (expressos o presumptes) 642
a.2.2 Recurs contra disposicions de caràcter general o reglamentari 642
a.2.3 Recurs contra la inactivitat de l’Administració 644
a.2.4 El recurs contra l’actuació material en via de fet 648
a.3 Mesures cautelars i la seva vinculació amb l’art. 24 CE 651
a.4 Costes processals 656
a.5 Terminis 658
b) Els procediments davant de la jurisdicció contenciosa administrativa 659
b.1 El procediment en primera o única instància (arts. 43 i ss.) 659
b.1.1 Interposició del recurs, admissió i actuacions preparatòries 659
b.1.2 Actuacions preparatòries 661
b.1.3 Activitat instructora del procediment 661
b.1.4 Vista o conclusions 662
b.1.5 Acabament 662
b.2 El procediment abreujat (art. 78 LJCA) 664
b.3 Els procediments especials (arts. 114 i ss.) 665
b.3.1 Protecció dels drets fonamentals de la persona 665
b.3.2 Qüestió d’il·legalitat 666
b.3.3 Suspensió administrativa prèvia d’acords 666
b.3.4 Procediment per a la garantia de la unitat del mercat 667
b.3.5 Procediment per la declaració judicial d’extinció de partits polítics 667
b.4 Els recursos 667
b.4.1 Contra providències i interlocutòries 667
b.4.2 Recurs d’apel·lació contra sentències 668
b.4.3 Recurs de cassació i recurs de cassació autonòmic 668
b.4.4 Recurs de revisió 671
c) L’execució de les sentències 672
c.1 Qüestions generals: la vinculació amb l’art. 24 CE 672
c.2 Procediment d’execució de sentència 673
c.3 Execució de sentència que declara la invalidesa d’un acte administratiu o disposició 674
c.4 Execució de sentència que condemna a fer alguna cosa a l’AP 674
c.5 Execució de sentència que condemna al pagament de quantitat líquida 675
5.4 Breus reflexions sobre el Dret administratiu global i el control de l’Administració: jurisdicció contenciosa administrativa i arbitratge internacional 675
5.5 Per practicar i aprendre més 677
6. La responsabilitat patrimonial de l’Administració pública
6.1 Introducció. Dades empíriques. Marc normatiu i funcions de la responsabilitat patrimonial 683
6.2 Característiques generals de la responsabilitat patrimonial 691
6.3 Requisits per la concurrència de responsabilitat i bona administració 693
6.4 Extensió i càlcul de la reparació 709
6.5 Vies per reclamar la responsabilitat. Procediment administratiu de reclamació de la responsabilitat. Reclamació en via judicial. El principi d’unitat jurisdiccional. La responsabilitat civil de l’Administració derivada de delicte 710
6.5.1 Via administrativa 710
a) Procediment general 710
b) Procediment abreujat 711
6.5.2 Via judicial 711
6.6 Responsabilitat de l’Estat legislador, de l’Administració judicial i del Tribunal Constitucional 713
6.7 Per practicar i aprendre més 717
7. Epíleg. El dret administratiu i la seva evolució futura
7.1 Reflexions conclusives 727
7.2 Tendències futures 736
7.2.1 Dret administratiu, trandisciplinarietat i anàlisis empíriques 736
7.2.2 Àmbits de desenvolupament 740
7.3 El Dret administratiu i la gestió pública després de la pandèmia de la Covid-19 742
7.4 Per practicar i aprendre més 745

 

2024 © Vuestros Libros Siglo XXI | Desarrollo Web Factor Ideas

Producto añadido al carrito.

Si desea ver la cesta de la compra haga click aquí.