El sitio web www.vuestroslibros.com utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información que ayuda a optimizar su visita a sus páginas web.
No se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. Usted puede permitir su uso o rechazarlo; también puede cambiar su configuración siempre que lo desee.
Encontrará mas información en nuestra política de Cookies.

ACEPTAR Leer más

 
Règim jurídic dels governs locals de Catalunya | 9788411135061 | Portada

RèGIM JURíDIC DELS GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA

Judith Gifreu Font Josep Ramón Fuentes Gasó

Precio: 169.90€

Oferta: 161.41€ (-5%)

Añadir a la cesta

Datos técnicos

  • Edición
  • ISBN 9788411135061
  • Año Edición 2022
  • Páginas 1896
  • Encuadernación Tapa Dura
  • Idioma Catalán
 

Sinopsis

L'obra que es presenta abasta els diferents aspectes que incumbeixen les entitats locals de Catalunya pel que fa a l'organització territorial o administrativa, les competències, els procediments i les diferents polítiques públiques locals que despleguen, des d'una triple perspectiva (jurídica, econòmica i de gestió). Seguint l'estructura de la primera edició, els capítols s'organitzen en sis blocs que agrupen, per aquest ordre, el marc jurídic, l'organització i les competències, el règim jurídic i la gestió, les activitats administratives, les competències sectorials i el règim econòmic i financer. Elaborats per experts del món local, ja sigui en la seva vessant acadèmica com pràctica, els capítols d?aquesta segona edició, el nombre dels quals s?ha ampliat considerablement en relació amb l?edició anterior, ofereixen una anàlisi acurada, complerta i actualitzada de les matèries tractades, amb la finalitat que el lector iniciat, ja es tracti dels mateixos ens locals o del conjunt d?operadors jurídics que s?hi relacionen, pugui aprofundir en l?estudi del dret i la gestió locals.

Índice

ABREVIATURES 25
PREFACI 35
PRÒLEG A LA PRIMERA EDICIÓ 37
PRÒLEG A LA SEGONA EDICIÓ 47
INTRODUCCIÓ 51
NOTA A LA SEGONA EDICIÓ 53
PART PRIMERA
Marc jurídic
CAPÍTOL 1. ELS ANTECEDENTS HISTÒRICS I JURÍDICS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL CATALANA. Antoni M. Jordà i Fernández
1. INTRODUCCIÓ 57
2. L’ÈPOCA MEDIEVAL I MODERNA FINS AL DECRET DE NOVA PLANTA 58
3. EL DECRET DE NOVA PLANTA (1716) 62
4. EL MUNICIPI CONSTITUCIONAL (SEGLE XIX) 64
5. EL CONSTITUCIONALISME I LES DIPUTACIONS PROVINCIALS (SEGLE XIX) 69
6. EL MÓN LOCAL EN COMENÇAR EL SEGLE XX 71
7. LA II REPÚBLICA 71
8. L’ADMINISTRACIÓ LOCAL DURANT EL FRANQUISME I LA TRANSICIÓ (1939-1978) 73
9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 75
CAPÍTOL 2. ELS FONAMENTS CONSTITUCIONALS I ESTATUTARIS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL A CATALUNYA. Jordi Barrat i Esteve
1. MARC CONSTITUCIONAL I AUTONOMIA LOCAL 77
2. LES ENTITATS LOCALS A L’EAC DE 2006 81
3. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 88
CAPÍTOL 3. LA DOCTRINA CONSULTIVA SOBRE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. Jaume Vernet i Llobet
1. INTRODUCCIÓ 89
2. L’AUTONOMIA LOCAL 91
3. EL TÍTOL COMPETENCIAL SOBRE RÈGIM LOCAL 92
4. LA TUTELA SOBRE LES ENTITATS LOCALS 94
5. LES HISENDES LOCALS 95
6. LES ENTITATS LOCALS 96
CAPÍTOL 4. ELS ENS LOCALS I EUROPA. Alfonso González Bondia
1. INTRODUCCIÓ 101
2. LA INSTITUCIONALITZACIÓ DE LA COOPERACIÓ EUROPEA ENTRE ELS ENS LOCALS 101
3. EL CAMÍ CAP A UN MARC JURÍDIC COMÚ EUROPEU EN MATÈRIA D’ADMINISTRACIÓ LOCAL: ESPECIAL REFERÈNCIA A LA CARTA EUROPEA D’AUTONOMIA LOCAL 108
4. ELS ENS LOCALS EN EL MARC DE LA UE 114
5. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 121
CAPÍTOL 5. LA NORMATIVA DE CARÀCTER LOCAL. José Luis Blasco Díaz
1. INTRODUCCIÓ 123
2. FONAMENT I TITULARITAT DE LA POTESTAT NORMATIVA LOCAL 124
3. TIPOLOGIA DE LA NORMATIVA REGLAMENTÀRIA LOCAL 128
4. PROCEDIMENT D’APROVACIÓ 132
5. ÀMBIT I LÍMITS 140
6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 147
CAPÍTOL 6. EL RÈGIM ELECTORAL LOCAL. Juan Ignacio Soto Vall
1. EL MARC NORMATIU ELECTORAL.SISTEMA ELECTORAL I SISTEMA DE GOVERN 149
2. EL DRET DE SUFRAGI. ELECTORS I ELEGIBLES 151
3. EL SISTEMA ELECTORAL LOCAL 152
4. EL PROCEDIMENT ELECTORAL LOCAL 154
5. L’ELECCIÓ DELS ALCALDES. UNA APOSTA PER L’ELECCIÓ INDIRECTA 162
6. LA MOCIÓ DE CENSURA 167
7. LA QÜESTIÓ DE CONFIANÇA 173
8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 175
CAPÍTOL 7. ELS PRINCIPIS D’ACTUACIÓ I LES RELACIONS INTERADMINISTRATIVES DELS ENS LOCALS. Joaquim Ferret Jacas - Marc Marsal Ferret
1. LES COMPETÈNCIES LOCALS COM A QÜESTIÓ PRÈVIA DE LES RELACIONS INTERADMINISTRATIVES DELS ENS LOCALS 177
2. COL·LABORACIÓ, COORDINACIÓ I COOPERACIÓ 178
3. RELACIONS DE COORDINACIÓ 180
4. COORDINACIÓ I PARTICIPACIÓ COOPERATIVA 181
5. UN SUPÒSIT ESPECÍFIC: EL CONSELL DE GOVERNS LOCALS 182
6. RELACIONS DE COOPERACIÓ 183
7. L’ENS INTERMEDI COM A ENS DE COOPERACIÓ 184
8. L’ETERN PROBLEMA DE LES DIPUTACIONS PROVINCIALS 185
9. UNA REFLEXIÓ FINAL 186
10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 186
CAPÍTOL 8. EL MODEL D’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL A CATALUNYA. Josep Mir i Bagó
1. INTRODUCCIÓ 189
2. ANTECEDENTS HISTÒRICS 190
3. EL MODEL D’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L’EAC79 195
4. EL MODEL D’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L’EAC DE 2006 212
5. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 217
PART SEGONA
Organització i competències locals
CAPÍTOL 9. ELS ENS SUPRAMUNICIPALS DE CARÀCTER OBLIGATORI (I): LA PROVÍNCIA/LA VEGUERIA. Josep Maria Sabaté i Vidal
1. INTRODUCCIÓ 221
2. ANTECEDENTS HISTÒRICS 222
3. REGULACIÓ CONSTITUCIONAL I ESTATUTÀRIA 227
4. RÈGIM COMPETENCIAL 236
5. ORGANITZACIÓ I RÈGIM ELECTORAL 242
6. RECURSOS ECONÒMICS 246
7. RELACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ DESCONCENTRADA DE LA GENERALITAT 251
8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 253
CAPÍTOL 10. ELS ENS SUPRAMUNICIPALS DE CARÀCTER OBLIGATORI (II): LA COMARCA. Joan Manuel Trayter i Jiménez
1. ORÍGENS HISTÒRICS DE L’ORGANITZACIÓ COMARCAL 255
2. CONFIGURACIÓ NORMATIVA DE LA COMARCA D’ACORD AMB L’ORDENAMENT JURÍDIC VIGENT APLICABLE ABANS DE L’ENTRADA EN VIGOR DE L’EAC 256
3. CONFIGURACIÓ DE LA COMARCA SEGONS LES PREVISIONS DE L’EAC 268
4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 272
CAPÍTOL 11. ELS ENS SUPRAMUNICIPALS DE CARÀCTER POTESTATIU: ENTITATS METROPOLITANES, MANCOMUNITATS, CONSORCIS I ALTRES FORMES ASSOCIATIVES. Jaume Renyer i Alimbau
1. LA QÜESTIÓ DELS ENS SUPRAMUNICIPALS I EL SEU ENCAIX EN L’ADMINISTRACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA 275
2. EL FET METROPOLITÀ 282
3. LES MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS 287
4. ELS CONSORCIS 291
5. LES FORMES DE GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS I D’INICIATIVA ECONÒMICA CONJUNTA ENTRE DIVERSOS AJUNTAMENTS 294
6. LES FÓRMULES ASSOCIATIVES LLIGADES A L’URBANISME 295
7. LES COMUNITATS DE MUNICIPIS 296
8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 297
CAPÍTOL 12. EL MUNICIPI (I): ORGANITZACIÓ I RÈGIM JURÍDIC. Carmen Alonso Higuera
1. INTRODUCCIÓ 299
2. LES DETERMINACIONS ORIGINALS DE LA LEGISLACIÓ BÀSICA I LA SEVA EVOLUCIÓ POSTERIOR 300
3. EL RÈGIM LEGAL ACTUAL 315
4. A TALL DE CONCLUSIÓ 337
5. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 340
CAPÍTOL 13. EL MUNICIPI (II): LES GRANS CIUTATS I LA CARTA MUNICIPAL DE BARCELONA. Maria Àngels Orriols i Sallés
1. EL RÈGIM ESPECIAL DELS MUNICIPIS DE GRAN POBLACIÓ INSTITUÏT PER LA LLEI 57/2003, DE 16 DE DESEMBRE, DE MESURES PER A LA MODERNITZACIÓ DEL GOVERN LOCAL 341
2. EL RÈGIM ESPECIAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA 357
3. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 360
CAPÍTOL 14. ORGANITZACIÓ INFRAMUNICIPAL DE CARÀCTER POTESTATIU: ÒRGANS TERRITORIALS DE GESTIÓ DESCONCENTRADA I ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES. Anna Pallarès Serrano
1. PLANTEJAMENT 363
2. ÒRGANS TERRITORIALS DE GESTIÓ DESCONCENTRADA 365
3. LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES 371
4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 391
PART TERCERA
Règim jurídic i gestió local
CAPÍTOL 15. L’ADMINISTRACIÓ DIGITAL EN L’ÀMBIT LOCAL. Agustí Cerrillo i Martínez
1. L’ADMINISTRACIÓ DIGITAL LOCAL 395
2. LA REGULACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DIGITAL 398
3. PRINCIPIS DE L’ADMINISTRACIÓ DIGITAL 401
4. DRETS I OBLIGACIONS DE LA CIUTADANIA AMB RELACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ DIGITAL 403
5. L’ACCÉS ELECTRÒNIC A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 405
6. L’ÚS DELS MITJANS ELECTRÒNICS EN LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 406
7. LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA ELECTRÒNICA 410
8. LES RELACIONS ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES A TRAVÉS DE MITJANS ELECTRÒNICS 414
9. VERS LA CIUTAT INTEL·LIGENT 418
10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 421
CAPÍTOL 16. EL GOVERN OBERT LOCAL (I): LA TRANSPARÈNCIA I L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ A L’ÀMBIT LOCAL. Roger Cots i Valverde
1. PRELIMINARS 423
2. EL DRET A LA TRANSPARÈNCIA EN L’ÀMBIT LOCAL 426
3. EL DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DELS MEMBRES ELECTES LOCALS 438
4. LA DOCTRINA DE LA GAIP EN L’ÀMBIT LOCAL 442
5. EL DECRET 8/2021, DE 9 DE FEBRER, SOBRE LA TRANSPARÈNCIA I EL DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 450
6. LA GESTIÓ DOCUMENTAL 452
7. A TALL DE CONCLUSIÓ 455
8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 456
CAPÍTOL 17. EL GOVERN OBERT LOCAL (II): LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA LOCAL. Quim Brugué i Torruella
1. INTRODUCCIÓ 459
2. PARTICIPACIÓ EN TEMPS DE BONANÇA: ENTRE EL VOLUNTARISME I LA CLIENTELITZACIÓ 459
3. PARTICIPACIÓ EN TEMPS D’AUSTERITAT: DE LA FRIVOLITAT A LA NECESSITAT 462
4. UN NOU GIR: LA COCREACIÓ I LES CONSULTES CIUTADANES 465
5. CONCLUSIONS 469
6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 469
CAPÍTOL 18. LA INTEGRITAT PÚBLICA I LA PREVENCIÓ DE LA CORRUPCIÓ EN EL MÓN LOCAL: CONFLICTES D’INTERESSOS, CODIS DE CONDUCTA I “LOBBIES”. Endrius Cocciolo - Alba Forns Gómez
1. INTRODUCCIÓ. LA CORRUPCIÓ I LA SEVA PERCEPCIÓ COM A PROBLEMA DE LEGITIMITAT DEMOCRÀTICA 473
2. EL DESENVOLUPAMENT DE L’ÈTICA PÚBLICA EN EL DRET PÚBLIC DE L’ESTAT 476
3. L’ÈTICA PÚBLICA I LA PREVENCIÓ DE LA CORRUPCIÓ A CATALUNYA: DEL MARC D’INTEGRITAT NACIONAL ALS MARCS LOCALS 479
4. CONCLUSIONS 501
5. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 502
CAPÍTOL 19. LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL CONEIXEMENT A L’ÀMBIT LOCAL. Ramon J. Moles i Plaza
1. DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT ALS ESPAIS DE CONEIXEMENT 505
2. UNA ESTRATÈGIA DE CONFLUÈNCIA UNIVERSITÀRIA PER A LA TERCERA MISSIÓ DE LES UNIVERSITATS 513
3. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN L’ÀMBIT LOCAL 520
4. CONCLUSIONS 528
5. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 528
CAPÍTOL 20. LA GESTIÓ DE LA QUALITAT A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. Judith Gifreu i Font
1. LA MODERNITZACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 531
2. UNA EINA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DELS SERVEIS PÚBLICS LOCALS: LES CARTES DE SERVEIS 543
3. LA GESTIÓ DE LA QUALITAT, UN PARADIGMA DE GESTIÓ PÚBLICA 544
4. RECOMANACIONS I ESTRATÈGIES PER IMPLEMENTAR UN PLA DE QUALITAT A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 559
5. A MANERA DE CONCLUSIÓ 562
6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 563
CAPÍTOL 21. LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES LOCALS. Xavier Bertrana i Horta
1. INTRODUCCIÓ 567
2. GOVERNANÇA I POLÍTIQUES LOCALS DURANT LA DARRERA DÈCADA 568
3. LES POLÍTIQUES LOCALS: UNA PERSPECTIVA GENERAL DE LES TENDÈNCIES I ELS REPTES EN ELS GRANS ÀMBITS D’INTERVENCIÓ DELS GOVERNS LOCALS 571
4. REFLEXIONS FINALS A L’ENTORN DE L’IMPACTE DE LA COVID-19 A LES POLÍTIQUES LOCALS 578
6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 581
CAPÍTOL 22. LA PERSPECTIVA DE GÈNERE I LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT EN L’ÀMBIT LOCAL. Montserrat Iglesias-Lucía
1. INTRODUCCIÓ 583
2. MARC NORMATIU 583
3. POLÍTIQUES LOCALS D’IGUALTAT DE GÈNERE 596
4. REPTES DE FUTUR-PRESENT 601
5. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 602
CAPÍTOL 23. LA LLENGUA A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. Joan Ramon Solé i Durany
1. LA REGULACIÓ DELS USOS LINGÜÍSTICS 605
2. LA REGULACIÓ DELS CONEIXEMENTS LINGÜÍSTICS DEL PERSONAL PROPI 631
3. ELS FUNCIONARIS AMB HABILITACIÓ ESTATAL 640
4. CONCLUSIONS 651
5. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 652
CAPÍTOL 24. EL RÈGIM DE FUNCIONAMENT I ADOPCIÓ D’ACTES I ACORDS DELS ENS LOCALS. Joan Anton Font i Monclús
1. INTRODUCCIÓ 655
2. L’ORGANITZACIÓ DELS ENS LOCALS 657
3. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 679
CAPÍTOL 25. L’ESTATUT DELS MEMBRES DE LES ENTITATS LOCALS. Josep Maria Elorduy Vidal
1. INTRODUCCIÓ 681
2. MARC LEGAL 682
3. PERFECCIONAMENT DE LA CONDICIÓ DE MEMBRE DE LA CORPORACIÓ 685
4. DURADA DEL MANDAT 690
5. “IUS IN OFFICIUM” 691
6. PÈRDUA DE LA CONDICIÓ 705
7. BON GOVERN 706
8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 707
CAPÍTOL 26. LA JURISDICCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA I ELS ENS LOCALS. José María Macías Castaño
1. INTRODUCCIÓ 709
2. MODELS DE CONTROL DE LA LEGALITAT DE L’ACTUACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ I EVOLUCIÓ DEL MODEL ESPANYOL 710
3. ÀMBIT DE CONEIXEMENT DE LA JURISDICCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 713
4. PLANTA I COMPETÈNCIA 715
5. L’ELEMENT SUBJECTIU: CAPACITAT I LEGITIMACIÓ 718
6. L’OBJECTE DEL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 720
7. EL PROCEDIMENT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 722
8. ELS RECURSOS CONTRA LES DECISIONS DELS ÒRGANS DE LA JURISDICCIÓ CONTENCIOSA 728
9. L’EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA 731
10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 732
CAPÍTOL 27. LES ENTITATS MUNICIPALISTES. Albert Guilera i Planas
1. INTRODUCCIÓ 733
2. EL DRET D’ASSOCIACIÓ DELS ENS LOCALS 734
3. LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LES ENTITATS MUNICIPALISTES 735
4. LA NATURALESA JURÍDICA I EL RÈGIM ECONÒMIC DE LES ENTITATS MUNICIPALISTES 740
5. LES PRINCIPALS ENTITATS MUNICIPALISTES 742
6. LES FUNCIONS REPRESENTATIVES DE LES ENTITATS MUNICIPALISTES 747
7. LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ALS ENS LOCALS ASSOCIATS 754
8. CONCLUSIONS 757
9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 758
PART QUARTA
Activitats administratives locals
CAPÍTOL 28. EL CONTROL DE L’ACTIVITAT DELS PARTICULARS A L’ÀMBIT LOCAL. Lucía Casado Casado
1. INTRODUCCIÓ 763
2. LA INTERVENCIÓ DELS ENS LOCALS EN L’ACTIVITAT PRIVADA: L’ACTIVITAT LOCAL D’ORDENACIÓ I INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA I L’EVOLUCIÓ DEL SEU MARC JURÍDIC 765
3. ELS PRINCIPIS GENERALS QUE REGEIXEN L’ACTIVITAT LOCAL D’ORDENACIÓ I INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA 774
4. LES MODALITATS DE L’ACTIVITAT LOCAL D’ORDENACIÓ I INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA 782
5. ELS MITJANS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ÀMBIT LOCAL: LLICÈNCIES, COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES 784
6. LES ORDRES INDIVIDUALS DE MANDAT 816
7. L’ORDENACIÓ SECTORIAL I LES AUTORITZACIONS REGLAMENTADES 822
8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 825
CAPÍTOL 29. L’ACTIVITAT SANCIONADORA LOCAL. Blanca Gifre i Àlvarez
1. SANCIONS ADMINISTRATIVES I ADMINISTRACIÓ LOCAL 831
2. ATRIBUCIÓ DE LA POTESTAT SANCIONADORA A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 832
3. LA REGULACIÓ LEGAL DE LES SANCIONS 834
4. PRINCIPIS DE LA POTESTAT SANCIONADORA 835
5. PRINCIPIS DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR 849
6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 855
CAPÍTOL 30. L’ACTIVITAT DE FOMENT A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL: LA SUBVENCIÓ. Marta Franch i Saguer
1. INTRODUCCIÓ 857
2. MESURES DE FOMENT 858
3. NORMATIVA APLICABLE A LES SUBVENCIONS 859
4. CONCEPTE DE SUBVENCIÓ I NATURALESA JURÍDICA 860
5. ÀMBIT SUBJECTIU 863
6. PRINCIPIS DEL SISTEMA SUBVENCIONAL 864
7. PROCEDIMENT DE CREACIÓ I ATORGAMENT 865
8. GESTIÓ, JUSTIFICACIÓ I CONTROL 872
9. PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT 876
10. INFRACCIONS I SANCIONS ADMINISTRATIVES 878
11. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 879
CAPÍTOL 31. SERVEIS PÚBLICS (I): INTRODUCCIÓ I PRESTACIÓ DIRECTA. José Luis Martínez-Alonso Camps
1. INTRODUCCIÓ 881
2. FORMES DE GESTIÓ DIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS LOCALS: CONSIDERACIONS GENERALS 891
3. PRESTACIÓ DE SERVEIS PER UNA SOLA ADMINISTRACIÓ LOCAL SENSE PERSONIFICACIÓ INSTRUMENTAL 894
4. PRESTACIÓ DE SERVEIS MITJANÇANT ORGANISMES PÚBLICS: ORGANISME AUTÒNOM I ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL 896
5. PRESTACIÓ DE SERVEIS MITJANÇANT SOCIETAT MERCANTIL LOCAL 903
6. COL·LABORACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS LOCALS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SENSE PERSONIFICACIÓ INSTRUMENTAL 908
7. LES MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS 913
8. ELS CONSORCIS 916
9. LES SOCIETATS MERCANTILS CONSTITUÏDES PER DIVERSES ENTITATS LOCALS 925
CAPÍTOL 32. SERVEIS PÚBLICS (II): PRESTACIÓ INDIRECTA. José Luis Martínez-Alonso Camps
1. INTRODUCCIÓ 927
2. LA CONCESSIÓ DE SERVEIS 933
3. EL CONTRACTE DE SERVEIS EN EL MARC DE LA PRESTACIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS 960
4. LA GESTIÓ NO CONTRACTUAL DE SERVEIS PÚBLICS 968
5. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA (comuna als capítols 31 i 32) 970
CAPÍTOL 33. L’ACTIVITAT ECONÒMICA DELS ENS LOCALS. Carlos Padrós i Reig
1. INTRODUCCIÓ 975
2. ELS PROCESSOS DE LIBERALITZACIÓ ECONÒMICA 977
3. DELIMITACIÓ ENTRE ACTIVITAT-COMPETÈNCIA I ACTIVITAT-SERVEI 979
4. LES ACTIVITATS-EMPRESA: LA INICIATIVA PÚBLICA LOCAL EN L’ACTIVITAT ECONÒMICA 989
5. ACTUALITZACIÓ PER A LA SEGONA EDICIÓ 996
6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1003
CAPÍTOL 34. LA FUNCIÓ PÚBLICA LOCAL. Xavier Boltaina Bosch
1. UNA APROXIMACIÓ AL MARC JURÍDIC 1005
2. LA DISTINCIÓ ENTRE PERSONAL FUNCIONARI I PERSONAL LABORAL A LES CORPORACIONS LOCALS CATALANES 1010
3. CLASSES DE PERSONAL A LES CORPORACIONS LOCALS CATALANES 1013
4. ESTRUCTURA DEL PERSONAL DE LES CORPORACIONS LOCALS 1017
5. ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS 1019
6. SISTEMA RETRIBUTIU 1022
7. SELECCIÓ DEL PERSONAL 1025
8. PROMOCIÓ I CARRERA PROFESSIONAL DEL PERSONAL DE LES CORPORACIONS LOCALS 1029
9. REPRESENTACIÓ I NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 1030
10. RÈGIM DISCIPLINARI I D’INCOMPATIBILITATS 1034
11. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1036
CAPÍTOL 35. EL MODEL DIRECTIU A LES ENTITATS LOCALS. Carles Ramió i Matas
1. INTRODUCCIÓ 1039
2. EL CONTEXT DES D’UNA PERSPECTIVA CRÍTICA: LES TRANSFORMACIONS DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS 1040
3. ELS DILEMES AMB RELACIÓ ALS DIRECTIUS LOCALS 1051
4. ALGUNES PROPOSTES 1055
5. 2010-2020: UNA DÈCADA PERDUDA EN UN MOMENT DE GRANS TRANSFORMACIONS 1058
6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1060
CAPÍTOL 36. L’EXPROPIACIÓ FORÇOSA A L’ÀMBIT LOCAL. Celsa Pico Lorenzo
1. L’EXPROPIACIÓ FORÇOSA EN ELS TEXTOS SUPRANACIONALS 1063
2. L’EXPROPIACIÓ FORÇOSA EN LA CONSTITUCIÓ I L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA 1064
3. OBJECTE DE L’EXPROPIACIÓ FORÇOSA 1065
4. SUBJECTES DE L’EXPROPIACIÓ 1066
5. LA CAUSA DE L’EXPROPIACIÓ. LA DECLARACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL 1069
6. LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS I LA NECESSITAT D’OCUPACIÓ DELS BÉNS O DE L’ADQUISICIÓ DELS DRETS 1070
7. LA DETERMINACIÓ DEL PREU JUST EXPROPIATORI 1072
8. MANERA DE DETERMINAR EL PREU JUST EN CAS DE DISCÒRDIA. L’ÒRGAN TAXADOR 1076
9. L’OCUPACIÓ I EL PAGAMENT 1080
10. LES GARANTIES DEL TRANSCURS DEL TEMPS. ELS INTERESSOS DE DEMORA I LA RETAXACIÓ 1081
11. LA REVERSIÓ 1083
12. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1090
CAPÍTOL 37. LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA LOCAL EN LA LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC. Belén Noguera de la Muela
1. CONSIDERACIONS PRÈVIES 1091
2. LA LCSP DE 2017 I L’EUROPEÏTZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA 1093
3. LES ADMINISTRACIONS LOCALS SUBJECTES A LA LCSP DE 2017 1095
4. EL REPARTIMENT DE LES COMPETÈNCIES DE CONTRACTACIÓ EN LES ENTITATS LOCALS EN LA LCSP017 1107
5. NORMES ESPECÍFIQUES PER A MUNICIPIS DE POBLACIÓ INFERIOR A 5.000 HABITANTS 1109
6. LES MESES DE CONTRACTACIÓ I LES COMISSIONS D’EXPERTS EN LA CONTRACTACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS 1110
7. ALTRES ESPECIALITATS EN LA CONTRACTACIÓ LOCAL 1112
8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1115
CAPÍTOL 38. LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DELS ENS LOCALS. Neus Ollé i Povill
1. PREÀMBUL 1121
2. INTRODUCCIÓ 1121
3. CONCEPTE I LEGISLACIÓ APLICABLE 1122
4. CARACTERÍSTIQUES 1123
5. REQUISITS 1124
6. IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ: REPARACIÓ INTEGRAL 1141
7. EL PROCEDIMENT PER A EXIGIR RESPONSABILITAT A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1143
8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1150
CAPÍTOL 39. EL MEDI AMBIENT A L’ÀMBIT LOCAL. David Sanz Pérez
1. INTRODUCCIÓ 1153
2. BREU REFERÈNCIA HISTÒRICA 1154
3. LA CE DE 1978 I L’EAC DE 2006: L’AUTONOMIA LOCAL 1155
4. LBRL I TRLMC: EL RÈGIM COMPETENCIAL BÀSIC 1158
5. ÀMBITS SECTORIALS 1161
6. CONCLUSIONS 1170
7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1170
CAPÍTOL 40. L’ACTIVITAT URBANÍSTICA DELS ENS LOCALS. Judith Gifreu i Font
1. L’EVOLUCIÓ RECENT DE L’URBANISME: BOMBOLLA IMMOBILIÀRIA, CREIXEMENT URBÀ SOSTENIBLE I AGENDES URBANES 1173
2. LA CONNEXIÓ ENTRE L’URBANISME I L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI 1185
3. EL CONTINGUT DE L’ACTIVITAT URBANÍSTICA I EL PAPER DELS ENS LOCALS 1191
4. EL RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 1195
5. EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 1215
6. LA GESTIÓ I L’EXECUCIÓ URBANÍSTIQUES 1233
7. LA INTERVENCIÓ EN L’EDIFICACIÓ I L’ÚS DEL SÒL I DEL SUBSÒL 1237
8. LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA 1247
9. CONCURRÈNCIA AMB IL·LÍCIT PENAL. ELS DELICTES CONTRA L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I L’URBANISME 1253
10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1255
CAPÍTOL 41. L’HABITATGE EN EL MÓN LOCAL. Carme Trilla i Bellart - Albert Terrones
1. INTRODUCCIÓ 1259
2. LIMITACIONS DEL CONCEPTE DE “COMPETÈNCIES” EN MATÈRIA D’HABITATGE 1260
3. LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS 1263
4. ELS CANVIS EN L’ESCENARI DE LES POLÍTIQUES LOCALS D’HABITATGE 1265
5. LA CONSOLIDACIÓ DE L’HABITATGE COM UN ÀMBIT CLAU EN LES POLÍTIQUES LOCALS 1269
6. EL FUTUR DE LES POLÍTIQUES D’HABITATGE: NOUS REPTES I SOLUCIONS POTENCIALMENT INNOVADORES 1275
7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1278
CAPÍTOL 42. ELS BÉNS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. Josep Ramon Barberà i Gomis
1. EL PATRIMONI LOCAL 1279
2. ELS BÉNS DE DOMINI PÚBLIC 1283
3. ELS BÉNS COMUNALS 1290
4. ELS BÉNS PATRIMONIALS 1291
5. LA TUTELA DEL PATRIMONI LOCAL 1294
6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1297
CAPÍTOL 43. LA NOVA REGULACIÓ DE LA PROTECCIÓ DE DADES A L’ÀMBIT LOCAL. Esther Mitjans i Perelló
1. INTRODUCCIÓ 1299
2. RELLEVÀNCIA DE LA PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS 1300
3. REQUERIMENTS DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES PER A LES ENTITATS LOCALS 1301
4. RECOMANACIONS 1314
5. CONCLUSIONS 1315
6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1316
CAPÍTOL 44. LA SEGURETAT I LA PREVENCIÓ A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. Josep Ramon Fuentes i Gasó
1. INTRODUCCIÓ* 1317
2. EL CONCEPTE DE SEGURETAT PÚBLICA 1320
3. EL RÈGIM JURÍDIC DE LA SEGURETAT PÚBLICA 1322
4. LES COMPETÈNCIES DELS ENS LOCALS EN MATÈRIA DE SEGURETAT PÚBLICA 1332
5. EL SISTEMA DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA 1336
6. EPÍLEG 1342
7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1343
CAPÍTOL 45. LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. Miquel Àngel Purcalla i Bonilla
1. INTRODUCCIÓ: SEGURETAT INTEGRADA I SEGURETAT PARTICIPADA A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 1347
2. LA COMPETÈNCIA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CATALANA EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 1351
3. GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 1354
4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1372
CAPÍTOL 46. LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA ALS ENS LOCALS. Miquel Salvador Serna
1. INTRODUCCIÓ 1375
2. SOBRE EL CONCEPTE I ELS COMPONENTS DE LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA ALS ENS LOCALS 1376
3. DE LES DEFINICIONS A L’ACCIÓ: EL PROCÉS DE LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 1379
4. EL SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ DEL PLA: EL PAPER DE LES DADES 1384
5. LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA: OBJECTIUS I RESULTATS CLAU 1388
6. REFLEXIONS FINALS A TALL DE CONCLUSIÓ 1390
7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1393
CAPÍTOL 47. LES ESTRATÈGIES COMUNICATIVES 4.0 I LA COMUNICACIÓ ORGANITZATIVA ALS ENS LOCALS. Toni Aira Foix
1. INTRODUCCIÓ 1395
2. L’ESTRATÈGIA PER ATREURE EL CONSUMIDOR DIGITAL 1396
3. LES CLAUS DE LA COMUNICACIÓ 4.0 1397
4. UN REPLANTEJAMENT PROVOCAT PER CANVIS QUE ENS AFECTEN A TOTS 1398
5. LLOCS WEB OPERATIUS ELS 365 DIES DE L’ANY 1399
6. UN LLENGUATGE EMOCIONAL QUE CONNECTI 1400
7. QUÈ DIFERENCIA QUE TINGUI PROU ATRACTIU? 1401
8. CONCRETAR AMB CONVICCIÓ I DE FORMA ENTENEDORA 1401
9. L’ESSÈNCIA DE LA COMUNICACIÓ ORGANITZATIVA (TAMBÉ ALS ENS LOCALS) 1402
10. PROBLEMES PRÀCTICS I CONCEPTUALS DE LA COMUNICACIÓ 1403
11. NO ES POT NO COMUNICAR 1404
12. RESPONDRE A ALLÒ QUE ELS PERIODISTES VALOREN EN CLAU INFORMATIVA 1405
13. EL PLA DE COMUNICACIÓ I EL PLA DE MITJANS 1406
14. EL PLA DE COMUNICACIÓ DIGITAL 1408
15. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1409
CAPÍTOL 48. LA JUSTÍCIA DE PAU. Susana Marín Dios
1. INTRODUCCIÓ 1411
2. EVOLUCIÓ HISTÒRICA 1412
3. RÈGIM JURÍDIC 1413
4. LA REGULACIÓ DE LA JUSTÍCIA DE PAU A CATALUNYA 1421
5. LA JUSTÍCIA MUNICIPAL EN XIFRES A CATALUNYA 1422
6. CONCLUSIONS 1423
7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1424
PART CINQUENA
Competències locals sectorials
CAPÍTOL 49. EL SECTOR DE LES TELECOMUNICACIONS A L’ÀMBIT LOCAL. Victor Siles Marc
1. EL SISTEMA COMPETENCIAL EN L’ÀMBIT DE LES TELECOMUNICACIONS 1427
2. L’ÀMBIT COMPETENCIAL MUNICIPAL EN MATÈRIA DE TELECOMUNICACIONS 1431
3. LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN LES INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS 1436
4. EXPLOTACIÓ MUNICIPAL DE XARXES PÚBLIQUES I PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES 1437
5. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1442
CAPÍTOL 50. EL PATRIMONI CULTURAL LOCAL. Encarnació Ricart i Martí - Carmen Gómez Buendía
1. BREUS REFERÈNCIES HISTÒRIQUES 1443
2. PATRIMONI CULTURAL O PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC: NO ÉS UNA QÜESTIÓ MERAMENT TERMINOLÒGICA 1445
3. DOS CONCEPTES DE PATRIMONI CULTURAL 1446
4. MARC JURÍDIC 1447
5. CATEGORIES DE PROTECCIÓ 1449
6. ESPECIFICITATS PEL QUE FA ALS BÉNS MOBLES 1453
7. ESPECIFICITATS PEL QUE FA ALS BÉNS IMMOBLES 1454
8. PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC 1457
9. MUSEUS 1459
10. PATRIMONI DOCUMENTAL I BIBLIOGRÀFIC 1460
11. PATRIMONI ETNOLÒGIC 1461
12. PATRIMONI CULTURAL DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA 1462
13. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1466
CAPÍTOL 51. L’ORDENACIÓ DELS EQUIPAMENTS COMERCIALS A CATALUNYA I EL PAPER DELS MUNICIPIS. Marina Rodríguez Beas
1. INTRODUCCIÓ 1469
2. L’ÀMBIT COMPETENCIAL DELS MUNICIPIS 1471
3. LA NORMATIVA REGULADORA DE LA IMPLANTACIÓ DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS A CATALUNYA 1474
4. LES SUCCESSIVES REFORMES DE LA NORMATIVA ESTATAL SOBRE COMERÇ INTERIOR: EFECTES SOBRE EL PRINCIPI DE LLIBERTAT D’ESTABLIMENT 1488
5. CONCLUSIONS: TENDÈNCIA LIBERALITZADORA O DESREGULADORA DEL SECTOR COMERCIAL 1490
6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1491
CAPÍTOL 52. LA GESTIÓ MUNICIPAL DE LA IMMIGRACIÓ. Àngels Galiana-Saura
1. INTRODUCCIÓ 1495
2. MARC JURÍDIC I DELIMITACIÓ COMPETENCIAL DE L’ESTRANGERIA I LA IMMIGRACIÓ A ESPANYA 1496
3. GESTIÓ LOCAL DE LA IMMIGRACIÓ I EL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS 1500
4. TRÀMITS LOCALS I SITUACIÓ JURÍDICA DELS ESTRANGERS 1507
5. PARTICIPACIÓ DELS ESTRANGERS A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 1509
6. ELS AJUNTAMENTS I L’EFECTIVITAT DELS DRETS DELS ESTRANGERS AL MUNICIPI 1511
7. RECAPITULACIÓ 1514
8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1514
CAPÍTOL 53. EL TRANSPORT I LA MOBILITAT SOSTENIBLE AL MÓN LOCAL. Alfons Perona Gómez
1. INTRODUCCIÓ 1517
2. LA MOBILITAT URBANA 1520
3. LA LLEI DE MOBILITAT DE CATALUNYA 1526
4. El TRÀNSIT I LA CIRCULACIÓ, COMPETÈNCIES MUNICIPALS 1529
5. CONCLUSIÓ 1535
6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1535
CAPÍTOL 54. LA GESTIÓ LOCAL DE L’AIGUA. Antonio Ezquerra Huerva
1. INTRODUCCIÓ 1537
2. EL TRADICIONAL PROTAGONISME MUNICIPAL EN ELS SERVEIS HIDRÀULICS 1538
3. LA CONFIGURACIÓ JURÍDICA DELS SERVEIS HIDRÀULICS A LA LEGISLACIÓ DE RÈGIM LOCAL VIGENT 1542
4. EL RECONEIXEMENT DEL DRET A L’AIGUA I EL SEU IMPACTE EN MATÈRIA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I SANEJAMENT 1552
5. ALGUNS ASPECTES CONCRETS DEL RÈGIM DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 1556
6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1560
CAPÍTOL 55. LA GESTIÓ LOCAL DELS RESIDUS. Aitana de la Varga Pastor
1. INTRODUCCIÓ 1563
2. ELS RESIDUS MUNICIPALS 1567
3. ELS OBJECTIUS DE LA POLÍTICA DE RESIDUS. ELS REPTES DELS ENS LOCALS 1569
4. LES COMPETÈNCIES LOCALS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS 1570
5. INSTRUMENTS JURÍDICS I ECONÒMICS: LES ORDENANCES LOCALS, OBJECTE I ABAST 1577
6. REFLEXIONS FINALS 1580
7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1581
CAPÍTOL 56. LES COMPETÈNCIES LOCALS EN MATÈRIA DE TURISME, JOVENTUT, ESPORT I LLEURE. Rafel Audivert i Arau - Marina Ramos i Solé
1. INTRODUCCIÓ 1585
2. TURISME 1586
3. ESPORT I LLEURE 1591
4. JOVENTUT 1593
5. LA SEMPRE DIFÍCIL GESTIÓ DE LES COMPETÈNCIES ANALITZADES 1597
6. CONCLUSIONS 1601
7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1603
CAPÍTOL 57. LES COMPETÈNCIES LOCALS EN MATÈRIA DE CULTURA I ENSENYAMENT. Joan Amenós i Álamo
1. INTRODUCCIÓ 1605
2. LES DIFICULTATS DE DEFINICIÓ DEL MOT “CULTURA” I ELS OBSTACLES DE QUALSEVOL POLÍTICA CULTURAL 1605
3. LES COMPETÈNCIES DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL EN EL CAMP CULTURAL 1607
4. BREU REFERÈNCIA A LES COMPETÈNCIES DEL MUNICIPI EN MATÈRIA D’ENSENYAMENT 1614
6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1614
CAPÍTOL 58. LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA I LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA A L’ÀMBIT LOCAL. Samuel Losada Manosalvas
1. INTRODUCCIÓ 1617
2. LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA MUNICIPAL 1625
3. LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA MUNICIPAL 1631
4. LA PROMOCIÓ DE LA SALUT EN L’ÀMBIT MUNICIPAL: PER UN CANVI DE MIRADA 1642
5. CONCLUSIONS 1644
6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1646
CAPÍTOL 59. LES COMPETÈNCIES LOCALS EN MATÈRIA DE SANITAT I OCUPACIÓ. Jordi Jaria-Manzano
1. INTRODUCCIÓ 1647
2. SANITAT 1647
3. OCUPACIÓ 1659
4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1661
CAPÍTOL 60. LES COMPETÈNCIES LOCALS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS. Maria Victòria Forns i Fernández
1. INTRODUCCIÓ 1663
2. EL MARC INTERNACIONAL I EUROPEU: LA CONFIGURACIÓ DELS DRETS SOCIALS 1665
3. EL MARC CONSTITUCIONAL: LA CONSAGRACIÓ DE L’ESTAT SOCIAL 1667
4. EL MARC ESTATUTARI: L’ARQUITECTURA DE L’AUTOGOVERN DE CATALUNYA 1668
5. EL MARC COMPETENCIAL LOCAL EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS: UN SISTEMA DE PROTECCIÓ BASAT EN LA PERSONA 1673
6. LA LLEI DE SERVES SOCIALS 2007: LA CONSOLIDACIÓ DEL SISTEMA DE SERVEIS SOCIALS DE RESPONSABILITAT PÚBLICA 1675
7. CONCLUSIONS 1689
8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1693
CAPÍTOL 61. LES ALTRES COMPETÈNCIES LOCALS. Jordi Jaria-Manzano
1. INTRODUCCIÓ 1697
2. ENLLUMENAT PÚBLIC 1698
3. NETEJA VIÀRIA 1701
4. ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 1702
5. PAVIMENTACIÓ I CONSERVACIÓ DE VIES PÚBLIQUES 1707
6. PARCS I JARDINS 1708
7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1709
PART SISENA
Règim econòmic i financer local
CAPÍTOL 62. EL PRESSUPOST LOCAL. Francesc Roldán Burgos - Lluís Malavía Muñoz
1. PRESENTACIÓ 1713
2. EL PRESSUPOST LOCAL: PRINCIPIS, NORMES I PRÀCTIQUES 1714
3. EL PRESSUPOST I L’ACTIVITAT FINANCERA DE LES ENTITATS LOCALS 1722
4. EL PRESSUPOST I LA GESTIÓ PÚBLICA LOCAL 1727
5. ELS RESULTATS DE LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST: LECTURA I VALORACIÓ 1729
6. SÍNTESI FINAL: UNA VISIÓ INSTITUCIONAL I DINÀMICA DEL PRESSUPOST LOCAL 1731
7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1732
CAPÍTOL 63. LA COMPTABILITAT PÚBLICA LOCAL. Maria Petra Sáiz Antón
1. INTRODUCCIÓ. EVOLUCIÓ I REGULACIÓ DE LA COMPTABILITAT PÚBLICA LOCAL 1733
2. ÀMBIT SUBJECTIU D’APLICACIÓ DEL RÈGIM DE COMPTABILITAT PÚBLICA EN EL SECTOR PÚBLIC LOCAL 1738
3. LES INSTRUCCIONS DE COMPTABILITAT PER A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 2013. ÀMBIT D’APLICACIÓ DELS MODELS NORMAL, SIMPLIFICAT I BÀSIC 1739
4. CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTRUCCIÓ DEL MODEL NORMAL DE COMPTABILITAT PER A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 1742
5. EL PLA DE COMPTABILITAT PÚBLICA PER A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. ANNEX A LA INSTRUCCIÓ DEL MODEL NORMAL DE COMPTABILITAT LOCAL 1746
6. REFLEXIONS SOBRE L’APLICACIÓ DE LES ICAL 2013 1751
7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1754
CAPÍTOL 64. EL CONTROL I LA FISCALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL. Tomàs Carbonell i Vila
1. APROXIMACIÓ AL CONCEPTE DE CONTROL 1757
2. VISIONS DEL CONTROL 1758
3. CLASSES DE CONTROL 1763
4. EVOLUCIÓ NORMATIVA EN L’ÀMBIT DE GESTIÓ DE LES FINANCES PÚBLIQUES 1765
5. CONCLUSIONS 1773
6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1774
CAPÍTOL 65. L’AUDITORIA PÚBLICA LOCAL. Manuel Sierra Tomàs - Javier Requejo García
1. EL SECTOR PÚBLIC LOCAL 1777
2. L’ACTIVITAT MUNICIPAL I L’ACTIVITAT FINANCERA 1778
3. EL CONTROL INTERN 1780
4. L’AUDITORIA PÚBLICA 1784
5. ELS TREBALLS I ELS INFORMES D’AUDITORIA 1786
6. ELS EFECTES DE L’AUDITORIA 1790
7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1791
CAPÍTOL 66. LES HISENDES LOCALS (I): ELS RECURSOS FINANCERS DELS ENS LOCALS. M. Dolores Arias Abellán
1. INTRODUCCIÓ 1793
2. EL MARC NORMATIU 1793
3. LA HISENDA LOCAL: COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES 1794
4. L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA (EAC) 1799
5. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1812
CAPÍTOL 67. LES HISENDES LOCALS (II): ELS INGRESSOS TRIBUTARIS. ELS IMPOSTOS. Montserrat Peretó i Garcia
1. INTRODUCCIÓ 1815
2. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 1816
3. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 1827
4. IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 1836
5. IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 1840
6. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 1848
7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1856
CAPÍTOL 68. LES HISENDES LOCALS (III): ELS INGRESSOS TRIBUTARIS. LES TAXES I LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS. José Antonio Fernández Amor
1. INTRODUCCIÓ 1857
2. LES TAXES DELS ENS LOCALS 1858
3. LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS DELS ENS LOCALS 1863
4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1869
CAPÍTOL 69. LA RECAPTACIÓ LOCAL. Àngela Acín i Ferrer
1. INTRODUCCIÓ 1871
2. DISPOSICIONS GENERALS 1872
3. EXTINCIÓ DEL DEUTE 1875
4. RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI 1885
5. RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU 1887
6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 1894

 

2022 © Vuestros Libros Siglo XXI | Desarrollo Web Factor Ideas

Producto añadido al carrito.

Si desea ver la cesta de la compra haga click aquí.