El sitio web www.vuestroslibros.com utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información que ayuda a optimizar su visita a sus páginas web.
No se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. Usted puede permitir su uso o rechazarlo; también puede cambiar su configuración siempre que lo desee.
Encontrará mas información en nuestra política de Cookies.

ACEPTAR Leer más

 
SECRETARIS, INTERVENTORS I TRESORERS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL. CAP A UNA HABILITACIÓ LOCAL | 9788413553979 | Portada

SECRETARIS, INTERVENTORS I TRESORERS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL. CAP A UNA HABILITACIÓ LOCAL

Joan Anton Font Monclús

Precio: 49.90€

Oferta: 47.41€ (-5%)

Añadir a la cesta

Datos técnicos

  • ISBN 9788413553979
  • Año Edición 2020
  • Encuadernación Rústica
  • Idioma Catalán
 

Sinopsis

II edició. Premi Antoni Pedrol i Rius a la millor tesi doctoral en dret local 2019.

Aquesta és una obra que intenta plantejar un disseny de futur dels Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local, superant dicotomies ja passades i apostant clarament per la seva naturalesa directiva,
adequada a les necessitats de les entitats locals del Segle XXI, i pensant en totes elles, des de les més petites a les més grans. I això ho fa a través d'una nova figura, "l'habilitació local", a partir d'un concepte ideat pel Dr. Carles Ramió, i del qual se'n proposen unes funcions i un règim nou, amb un sistema de preguntes i respostes que intenten desenvolupar els aspectes més importants d'aquest col·lectiu.

Per arribar a aquesta proposta s'ha seguit una detallada metodologia basada en tres moments. Primer s'ha efectuat una anàlisi exhaustiva dels antecedents històrics, que entre d'altres, posen de manifest que l'habilitació ja existia en plena Edat Mitjana, i que quan aquesta desapareixia, es produïen els màxims episodis de desregulació i corrupció a l'àmbit local.

Després s'efectua una anàlisi, també detallada, del règim jurídic actual d'aquests funcionaris que, amb
el darrers desenvolupament reglamentaris, s'ha d'entendre complert. I finalment, s'efectua una anàlisi de la funció directiva local, tant a l'Estat Espanyol com a la resta de països d'Europa.

I fruit d'aquesta metodologia, de la comparativa i les principals conclusions d'aquesta metodologia, s'arriba a la proposta final: l'habilitació local.

Índice

Índex
Pròleg 13
Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó
Agraïments 17
1. Resum 19
2. Introducció 25
3. Evolució històrica dels secretaris municipals 29
3.1. Els antecedents immediats. El règim municipal romà i visigot 29
3.2. Des de l’edat mitjana fins al segle XIX 32
3.2.1. El Principat de Catalunya 33
3.2.2. El Regne de Castella 43
a. L’edat mitjana 43
b. L’edat moderna 50
3.2.3. Els municipis a partir del decret de Nova Planta 56
3.3. Els secretaris municipals a l’Espanya del segle XIX 67
3.4. De l’Estatut Municipal de Calvo Sotelo a la Constitució de 1978 102
3.4.1. Els estatuts municipals i provincials de Calvo Sotelo 102
3.4.2. L’alternativa catalana: l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 117
3.4.3. La Segona República 120
3.4.4. L’etapa franquista. Del 1939 a 1978 129
a. Els secretaris 132
b. Els Interventors de fons 139
c. Els dipositaris de fons 142
d. Evolució posterior 143
3.5. Els Cossos Nacionals d’Administració Local després de la Constitució. La tramitació de la LRBRL 151
4. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i normativa de desenvolupament. Els funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional 183
4.1. La regulació inicial de la Llei 7/1985 183
4.1.1. Delimitació de les funcions reservades 186
a. La Secretaria 186
b. La intervenció 197
c. La tresoreria 204
4.1.2. Els llocs de treball: estructura i classificació 206
4.1.3. Selecció i formació 210
4.1.4. La provisió de llocs de treball 214
a. El concurs 215
b. La lliure designació 224
c. Altres formes de provisió 235
4.1.5. Els FHN en els municipis de gran població 241
a. La secretaria 243
b. La intervenció general municipal 246
c. Òrgan de gestió econòmico-financera 247
4.1.6. Règim jurídic dels FHN 248
4.1.7. Els règims especials de Barcelona i de Madrid 251
4.1.8. El règim aplicable al País Basc 256
4.1.9. El cas especial de Navarra 258
4.1.10. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya i els FHN 272
4.2. L’Estatut bàsic de l’empleat públic 274
4.2.1. Els treballs previs d’elaboració 274
4.2.2. La Disposició Addicional 2a de L’EBEP - Els FHE 285
4.2.3. Desenvolupament posterior de la DA 2a de l’EBEP 293
a. Per part de l’Estat 293
b. Per part de les comunitats autònomes 295
b.1. Catalunya 295
b.2. Galícia 307
b.3. València 314
b.4. Castella-La Manxa 320
b.5. Illes Balears 321
b.6. Extremadura 322
b.7. Andalusia 323
b.8. Castella i Lleó 325
b.9. Múrcia 326
b.10. Resta de comunitats autònomes 329
4.3. La llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local 330
4.3.1. La motivació i objectius de la LRSAL 331
4.3.2. La tramitació de la llei 334
a. Posicionament del Col·lectiu professional 337
b. La tramitació a les Corts 341
4.3.3. La nova regulació dels FHN a la LRSAL 351
a. Introducció 351
b. L’estructuració de l’escala de FHN 355
c. Creació, classificació, supressió i oferta pública d’ocupació 360
d. Provisió de llocs de treball i permanència 362
e. Règim disciplinari 367
f. Règim específic del País Basc 368
g. El reforç de la funció interventora 369
4.3.4. El nou règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local 371
4.3.5. El Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic del FHN 386
4.3.6. Normativa reglamentària autonòmica en vigor 403
a. Catalunya 403
b. Galícia 404
c. València 406
d. Castella-La Manxa 408
e. Illes Balears 408
f. Extremadura 409
g. Andalusia 409
h. Castella i Lleó 409
i. Múrcia 410
5. Cap a una habilitació local 411
5.1. Els FHN i les funcions directives 411
5.1.1. Introducció 411
5.1.2. Antecedents 416
a. Estatut de Calvo Sotelo 416
b. El reglament de serveis de les corporacions locals 417
c. La Llei 41/1975, de bases de l’Estatut de Règim Local 417
d. La Llei 7/1985, RBRL i el TRRL 419
e. La Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització del govern local i l’EBEP 420
5.1.3. Anàlisi comparada sobre funció pública directiva a Europa 423
a. Països amb un alcalde fort 425
a.1. França 426
a.2. Itàlia 428
a.3. Portugal 431
a.4. Xipre 432
a.5. Hongria 433
b. El model de lideratge col·lectiu 433
b.1. Bèlgica 433
b.2. Luxemburg 434
b.3. Holanda 434
b.4. República Txeca 434
c. Model de lideratge per Comitè 435
c.1. Dinamarca 435
c.2. Suècia 435
c.3. Letònia 436
d. El model de consell-gerent 436
d.1. Finlàndia 436
d.2. Irlanda 438
e. El Regne Unit 438
5.1.4. Naturalesa directiva dels càrrecs electes 439
5.1.5. L’espai directiu local 441
5.2. Proposta d’habilitació local 449
6. Conclusions 483
6.1. Evolució històrica 484
6.2. El model actual de FHN 491
6.3. La direcció pública local. Anàlisi comparat 498
6.4. Cap a una habilitació local 506
7. Abreviatures 519
8. Bibliografia 523
Webgrafia 544

 

2021 © Vuestros Libros Siglo XXI | Desarrollo Web Factor Ideas

Producto añadido al carrito.

Si desea ver la cesta de la compra haga click aquí.